Prepravné podmienky

Kuriér.

Kuriérom sa rozumie

Martin Slováček – nočnýkuriér.sk, so sídlom na adrese 83104 Olbrachtova 3, Bratislava, Slovensko, IČO:40 78 58 15,DIČ: 107 3865870
Martín Málek – nočnýkuriér.sk, so sídlom na adrese 85105 Jankolova 1, Bratislava,Slovensko, IČO: 402 440 32, DIČ: 1043573520,

 

Zákazník.
Zákazníkom prepravy sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú Kuriér vykonáva na základe jej objednávky prepravné služby. Po uzatvorení dohody o preprave (ústnej alebo písomnej) nastáva medzi Zákazníkom a Kuriérom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito prepravnými podmienkami. Zákazník je po uzatvorení dohody o preprave v zmluvnom vzťahu výlučne s Kuriérom a v žiadnom prípade nie s akoukoľvek ďalšou osobou alebo subjektom, ktorú Kuriér zabezpečil na prepravu zásielky. Pod Zákazníkom sa súčasne rozumie subjekt alebo osoba, ktorá vykoná platbu za prepravné služby, ak nebolo medzi ním a Kuriérom dohodnuté inak.

Odosielateľ.
Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba určená Zákazníkom, ktorá Kuriérovi v Mieste odoslania odovzdá zásielku, určenú na prepravu. Odosielateľ môže ale nemusí byť totožný so Zákazníkom.

Príjemca.
Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba určená Zákazníkom, ktorej je Kuriérom v Mieste určenia odovzdaná zásielka. Príjemca je povinný prijatie zásielky potvrdiť písomne. Príjemca môže ale nemusí byť totožný so Zákazníkom.

Miesto odoslania.
Miestom odoslania je miesto určené Zákazníkom, na ktorom Kuriér preberá zásielku (zásielky) určenú na prepravu.

Miesto určenia.
Miestom určenia je miesto určené Zákazníkom, na ktorom Kuriér odovzdá zásielku (zásielky) Príjemcovi.

Zásielka.
Zásielkou sa rozumie predmet určený na prepravu, ktorý je prepravovaný Kuriérom z Miesta odoslania do Miesta určenia. Zásielka musí byť riadne zabalená tak, aby bola chránená proti strate či poškodeniu, a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky a nespôsobila ujmu na zdraví obslužnému personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám. Na zásielke musí byť uvedená adresa a kontaktné údaje Odosielateľa a Príjemcu.

Predmety a veci vylúčené z prepravy.
Z prepravy sú vylúčené veci:
– ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov zakázaná,
– ktorých preprava alebo akákoľvek iná manipulácia s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom, alebo ktorých preprava či akákoľvek iná manipulácia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Kuriéra, predovšetkým preprava zbraní, munície a výbušnín, nebezpečných horľavých látok, samozápalných látok, nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, jedov, infekčných látok, rádioaktívnych látok a ďalších obdobných látok a predmetov,
– krehké a ľahko rozbitné predmety a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku či môžu inak ohroziť riadnu prepravu,
– živé zviera alebo živé zvieratá,
– tovar a predmety mimoriadnej hodnoty (hlavne drahé kovy a kamene, šperky, starožitnosti, umelecké predmety a pod.),
– iné predmety, o ktorých Kuriér po konzultácii so Zákazníkom usúdi, že sú na prepravu zásielok nevhodné.
V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy, je rozhodujúci názor Kuriéra, preto je nutné aby Zákazník poskytol Kuriérovi všetky potrebné informácie o zásielke už pri objednávke prepravy.

Povinnosti Kuriéra.
Kuriér sa zaväzuje:
1. v prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať zásielku na Mieste odoslania,
2. po prevzatí zásielky na Mieste odoslania zabezpečiť jej prepravu Príjemcovi zásielky na Miesto určenia,
3. v prípade nemožnosti zásielku doručiť je Kuriér povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
4. odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste určenia,
5. zabezpečovať prepravu zásielok riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rámci svojich možností v lehote dohodnutej so Zákazníkom,
6. všestranne chrániť záujmy Zákazníka, pokiaľ ide o ochranu zásielky proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave a tiež zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy,
7. Kuriér môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho Kuriéra a zodpovedá pri tom, ako by prepravu uskutočňoval sám.

Povinnosti Zákazníka.
Zákazník sa zaväzaje:
1. v prípade, že chce využiť služby Kuriéra, objednať prepravu zásielky stanoveným spôsobom, t.j. telefonicky,
2. vyznačiť na zásielke kompletnú adresu Miesta odoslania a Miesta určenia vrátane čísla orientačného a súpisného, príp. presného podlažia a čísla dverí, alebo inej špecifikácie priestorov Miesta určenia,
3. v objednávke uvádzať svoje meno, adresu a telefónne číslo, adresu Odosielateľa (Miesta odoslania, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby), adresu Príjemcu (Miesta určenia, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby), hmotnosť a rozmery zásielky, typ zásielky (obálka, balík a pod.),
4. zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky vrátane označenia Príjemcu zásielky na obale,
5. uviesť hodnotu zásielky v okamihu objednávky prepravy zásielky, ak je hodnota zásielky vyššia ako 160 EUR,
6. pri nakládke a vykládke rozmernejších zásielok a zásielok hmotnosti nad 50 kg zabezpečiť Kuriérovi primeranú pomoc,
7. prijať späť nedoručiteľnú zásielku.
Pokiaľ Zákazník nie je totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané.

NÁROKY UPLATNENÉ TRETÍMI OSOBAMI.
Objednávkou prepravy sa Zákazník zaväzuje, že vykoná všetky možné právne a faktické úkony, aby žiadna tretia osoba, ktorá má vlastnícke právo, iné právo alebo iný záujem na zásielke, si nemohla uplatniť voči Kuriérovi nárok a/alebo podať voči Kuriérovi žalobu týkajúcu sa prepravy zásielky. Ak k uplatneniu nároku alebo podaniu žaloby dôjde, Zákazník sa zaväzuje odškodniť Kuriéra a nahradiť všetku škodu, náklady, výdaje, nároky voči Kuriérovi vznesené, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto konania a zaplatiť všetky náklady a výdaje, ktoré vzniknú v súvislosti s obranou Kuriéra voči takémuto konaniu.

Právny vzťah medzi Zákazníkom a Kuriérom,
pokiaľ medzi nimi nie je vyhotovená zmluva v písomnej forme, vzniká okamihom, keď Kuriér prijme objednávku Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Kuriéra zabezpečiť prepravu zásielky a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky dohodnutú cenu. Zákazník podaním objednávky dáva Kuriérovi súhlas na prípadné monitorovanie/nahrávanie telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávku alebo jej obsah má Kuriér právo takýto záznam (pokiaľ bol vyhotovený) použiť. Ak je Zákazník právnickou osobou, zaväzuje sa toto právo Kuriéra zabezpečiť i vo vzťahu ku svojím zamestnancom, prípadne iným osobám, ktoré jeho menom zariaďujú objednávky (t.j. Kuriér predpokladá, že všetky osoby uskutočňujúce objednávky menom Zákazníka sú o vyššie uvedenom práve Kuriéra riadne informované zo strany Zákazníka a že s uplatňovaním tohto práva Kuriéra vyslovili svoj súhlas). Kuriér sa zaväzuje záznam nepoužiť iným spôsobom; za porušenie tejto povinnosti zodpovedá za škodu tým Zákazníkovi spôsobenú.

Doručovanie zásielok.
1. Povinnosť Kuriéra zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na Mieste určenia.
2. Ak nebol Zákazníkom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť oproti písomnému potvrdeniu vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste určenia v miestnostiach Príjemcu, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým recepční v objekte s viacerými firmami). To neplatí, pokiaľ Zákazník v objednávke uvedie, že zásielka musí byť odovzdaná výlučne Príjemcovi; v takomto prípade sa zásielka smie vydať len Príjemcovi a nikomu inému. Kuriér nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.
3. Ak Zákazník predpokladá, že Príjemca nemusí byť v dobe doručenia zásielky prítomný, môže v objednávke uviesť povolenie k odovzdaniu zásielky osobe mimo priestorov adresy Príjemcu (napr. susednej firme, do schránky a pod.).
4. V prípade, že Zákazník v objednávke uvedie, že prepravu danej zásielky zaplatí Príjemca, je Kuriér oprávnený vydať zásielku Príjemcovi aj vtedy, ak Príjemca cenu za prepravu zásielky zaplatiť odmietne. V takomto prípade je cenu za prepravu danej zásielky povinný zaplatiť Zákazník.
5. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito Prepravnými podmienkami zásielku na Mieste určenia odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), musí o tom Kuriér bezodkladne informovať Zákazníka a čakať na ďalšie inštrukcie. Pokiaľ v primeranej dobe, najneskôr však do pätnástich minút, nebudú vydané žiadne inštrukcie, alebo pokiaľ nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak nebude možné kontaktovať Zákazníka, je Kuriér povinný zásielku doručiť späť Zákazníkovi. V prípade, že Zákazník dá o nedoručiteľnej zásielke Kuriérovi ďalšie inštrukcie, je Zákazník povinný Kuriérovi zaplatiť i cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcií.
6. Povinnosť Kuriéra zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade rovnako patrí Kuriérovi cena za spiatočnú prepravu. 7. Pokiaľ Kuriér zásielku nevydá Príjemcovi, je Zákazník oprávnený požadovať, pokiaľ to je technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené a cenu v súlade s Cenníkom Kuriéra.
8. Ak nemôže byť nedoručiteľná zásielka Zákazníkovi vydaná, je Kuriér oprávnený vziať zásielku do úschovy. Ak bezprostredne hrozí škoda na zásielke alebo ak hrozí vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uschovávania zásielky škoda Kuriérovi, a ak zároveň v oboch prípadoch nie je možné vyžiadať si pokyny Zákazníka, ak Zákazník nedáva žiadne pokyny či ak sú jeho pokyny zjavne neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné iba s nákladmi zjavne neprimeranými povahe a hodnote zásielky, prípadne ak si Zákazník nevyzdvihne zásielku od Kuriéra alebo ak neumožní jej doručenie do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená, je Kuriér oprávnený vhodným spôsobom zásielku predať. Ak zo zdržania zásielky hrozí nebezpečenstvo, a ak zároveň nie je možnosť zásielku primerane predať alebo by náklady s predajom boli zjavne neprimerané povahe zásielky, a to predovšetkým v prípade ak prevyšujú náklady na predaj predpokladaný zisk z predaja, je Kuriér oprávnený zásielku zničiť. Náklady, ktoré vzniknú úschovou, predajom, prípadne zničením zásielky znáša Zákazník.

Časové limity na doručenie zásielky.

 

Predpokladaný čas trvania prepravy a hodina doručenia zásielky Príjemcovi bude medzi Kuriérom a Zákazníkom dohodnutá pri prijatí objednávky. Do času prepravy nie sú zahrnuté omeškania spôsobené orgánmi verejnej moci a štátnej správy, najmä policajnými, colnými a inými kontrolnými orgánmi a taktiež udalosťami, ktoré sú mimo kontroly alebo možnosti oplyvnenia Kuriérom. Voľba trasy a spôsobu prepravy zásielky sú výlučne predmetom uváženia Kuriéra.

Ceny za prepravu.
1. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Kuriéra, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
2. Zákazník je povinný za prepravu alebo za iné služby v zmysle týchto Prepravných podmienok zaplatiť dohodnutú cenu, ktorá bola stanovená podľa aktuálneho Cenníku Kuriéra, pokiaľ preprava prebehla a bola ukončená podľa dohodnutých podmienok.
3. Pre cenu za prepravu zásielky je záväzný ten platný a účinný Cenník, ktorý Kuriér zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
4. Cena za prepravu zásielky môže byť uhradená v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe faktúry – daňového dokladu Kariéra – splatnej do 7 dní odo dňa jej vystavenia.
5. V prípade omeškania s úhradou ceny je Kuriér oprávnený Zákazníkovi účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 100 dní, je okrem úroku z omeškania Zákazník povinný za stoprvý deň omeškania uhradiť Kuriérovi taktiež zmluvnú pokutu vo výške 25% z dlžnej čiastky (minimálne 25 EUR). Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Kuriér je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Kuriér oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu ceny za všetky ďalšie objednané zásielky v hotovosti.
7. Pokiaľ Kuriér nemôže dokončiť prepravu kvôli skutočnostiam, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť ceny zodpovedajúcej uskutočnenej preprave podľa Cenníku Kuriéra. Skutočnosť, za ktorú Kuriér nezodpovedá, je nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Zákazníka.
8. Poplatky, ktoré fakturuje Kuriér Zákkazníkovi podľa týchto Prepravných podmienok alebo cenníku Kuriéra, sú uvedené bez DPH.

Pravidelná preprava.
1. Ak si Zákazník dohodne s Kuriérom pravidelnú prepravu zásielok, Kuriér je povinný zabezpečiť, aby sa pravidelne na miesto určené Zákazníkom ako Miesto odoslania v Zákazníkom požadovanú hodinu dostavovala osoba prepravujúca zásielky menom Kuriéra, ktorá bude pripravená prevziať Zákazníkove zásielky.
2. Ak je dohodnutá pravidelná preprava, Zákazník je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za túto službu aj v prípade, že v dohodnutom čase v Mieste odoslania nebudú pripravené žiadne zásielky na prepravu. Toto neplatí, pokiaľ Zákazník včas zruší plánované prevzatie zásielky. Lehota na včasné zrušenie prevzatia zásielky bude dohodnutá pri uzatváraní zmluvy o konkrétnej pravidelnej preprave.

Zodpovednosť Kuriéra za škody.
1. Kuriér zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Kuriérom až do jej odovzdania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Zákazníkovi.
2. Kuriér nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky.
3. Kuriér nezodpovedá za škody na zásielke (t.j. škody zapríčinené úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu) alebo za škody zapríčinené neskorým doručením, vadným doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda bola spôsobená:
a. v dôsledku porušenia povinností Zákazníka, prípadne tretej osoby, od ktorej Kuriér preberal zásielku v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo Príjemcu zásielky,
b. vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku,
c. vadným obalom, na ktorý Kuriér upozornil pri prevzatí zásielky na prepravu; ak však Kuriér neupozornil na vadu obalu, nezodpovedá Kuriér za škodu spôsobenú na zásielke v dôsledku tejto vady len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná,
d. mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Kuriéra alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Kuriérom zabezpečuje prepravu zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti predstavujúce prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Kuriéra a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Kuriér túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.
4. Pri škode vzniknutej na zásielke je Kuriér povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
5. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri započatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak Zákazník nepreukáže niečo iné.
6. Pokiaľ je hodnota zásielky väčšia ako 160 EUR, Zákazník je povinný hodnotu zásielky uviesť v okamihu objednávky prepravy zásielky. Ak túto hodnotu v okamihu objednávky zásielky neuvedie, platí, že hodnota zásielky nie je väčšia ako 160 EUR a Zákazník preto nie je oprávnený domáhať sa zaplatenia náhrady škody na zásielke väčšej ako 160 EUR.
7. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu alebo poškodenie za stratu listového dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike cena takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v predchádzajúcom odstavci.
8. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu za stratu inej zásielky, ako je zásielka uvedená v predchádzajúcom odstavci, náklady na výmenu takejto veci, prípadne primeraná trhová hodnota veci. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je Kuriér povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v dobe prevzatia Kuriérom, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v článku 6.
9. Zodpovednosť Kuriéra za škodu na zásielke je obmedzená najvyššou čiastkou 660 EUR.
10. Kuriér zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú; zodpovednosť za ušlý zisk a následné škody je vylúčená.

Reklamácia zodpovednosti Kuriéra za škody.
1. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo vadným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenia zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.
2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito Prepravnými podmienkami (ibaže presná výška škody nie je zatiaľ Zákazníkovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii výslovne uvedené) a musí byť doručená Kuriérovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca.
3. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.

Zodpovednosť Zákazníka za škody.
1. Zákazník zodpovedá Kuriérovi za všetky ujmy a škody, ktoré Kuriérovi alebo inej osobe vzniknú tým, že Zákazník nesplnil niektorú zo svojich povinností vrátane toho, že odovzdal Kuriérovi predmet, ktorý je podľa týchto Prepravných podmienok vylúčený z prepravy.

Niektoré zvláštne ustanovenia o preprave zásielok do zahraničia.
1. Odovzdaním zásielky na prepravu do Miesta určenia mimo Slovenskú republiku je Kuriér v zmysle colného zákona určený ako priamy zástupca pre colné odbavenie. Zákazník je povinný dodať všetky potrebné colné formuláre a colné dokumenty na dovoz a vývoz, ktoré sú vyplnené s potrebnou starostlivosťou.
2. Všetky náklady spojené s colným odbavením a plnením verejnoprávnej povahy, napríklad colné poplatky, dane, colné pokuty, penále a skladové náklady alebo iné výdaje, ktoré vznikajú zo zákona, činnosťou orgánov verejnej moci, prípadne inou právnou skutočnosťou, pokiaľ súvisia priamo či nepriamo s dovozom či vývozom zásielky, je povinný Kuriérovi uhradiť Zákazník.
3. Za prípadné záväzky Príjemcu vo vzťahu ku Kuriérovi ručí Zákazník.

Vzťah k právnym predpisom SR a súdne spory.
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Kuriérom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Prepravnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich